ZPĚT

Provozní řád

lesní mateřský klubu MODŘÍNEK

Verze: 2.2.
Platný od: 1.9.2023

Změny od 1.1.2023 jsou modrým písmem.

Zpracovali: Alice Bachmannová, DiS. a Martin Jákob Sadílek, DiS.

Provozovatel si vyhrazuje právo ke změně provozního řádu LMK Modřínek. Tuto změnu je povinen všem zainteresovaným včas písemně oznámit.


ZPĚT

Zásady zpracování osobních údajů

spolku Modřinek, z.s. a Lesního mateřského klubu Modřínek

verze 1.0

Platné od 3.9. 2019

zpracovala: JUDr. Petra Stupková

MODŘÍNEK, z.s. (dále jen "spolek"), se sídlem Krškova 787/7, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, IČ: 08117497, kterému předsedá paní Alice Bachmannová, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L71888, JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ŮDAJÚ.

Lesní mateřský klub Modřínek (dále jen "LMK Modřínek"), se sídlem Prokopské údolí 259/3, 152 00 Praha 5 - Jinonice. Jeho koordinátorkou je Alice Bachmannová. LMK Modřínek je zřizovaný spolkem. Pro LMK Modřínek je správcem osobních údajů zapsaný spolek MODŘÍNEK, z.s.

Kontaktní údaje správce:

tel.: +420 724 574 855

e-mail: modrinekzs@gmail.com

web: modrinekzs.cz

Facebook: @MODRINEKZS

Pro lepší přehlednost a orientaci jsou níže uvedeny pojmy, které se v těchto Zásadách často opakují:

Osobní údaje jakékoli informace o uživateli, na základě kterých lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat;

Subjekt údajů fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, zákazníka;

Zpracovatel vykonává činnosti zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo jiného pověření pro Správce;

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení výmaz nebo zničení;


I. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon, adresa bydliště, bankovní spojení, údaje o zdravotní pojišťovně, podobizna, místo narození, četnost účasti v LMK Modřínek;

Zvláštní kategorie osobních údajů

Pouze v případě výslovného souhlasu zákonného zástupce dítěte, může správce zpracovávat údaje o zdravotním stavu dítěte, a to v kategoriích: alergie, pravidelně užívané léky, zdravotní nebo jiná omezení. Tyto kategorie osobních údajů správce nezbytně potřebuje pro hladký průběh fungování LMK Modřínek a poskytování péče a případného řádného ošetření dítěte.

Dobrovolně poskytnuté osobní údaje

Členové spolku poskytují dobrovolně osobní údaje Správcům, a to, okamžikem podání přihlášky k přijetí do LMK Modřínek, který správce provozuje, nebo přihlášky do spolku.

Veřejně dostupné osobní údaje

Správce může zpracovávat Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů a vzájemně je kombinovat s Osobními údaji, které jsou dobrovolně poskytovány.

Webové stránky

Správce zpracovává informace o tom, kdy subjekty údajů navštíví a prohlíží si jeho webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresu, aktivitu na webu a další informace o interakci s našimi webovými stránkami. Tyto data můžeme shromažďovat jako součást protokolu nebo pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování.

Sociální sítě

Správce má profil na Facebooku. Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytovány také podle zásad zpracování osobních údajů této platformy.


II. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Všechny zmíněné kategorie osobních údajů Správce zpracovává, neboť jsou nezbytné k naplnění níže vedených účelů:

A. Plnění smlouvy

Zákonným důvodem pro zpracování Osobních údajů je plnění smluvních povinností k zajištění řádného fungování LMK Modřínek podle provozního řádu LMK Modřínek.

B. Plnění zákonných povinností

Zákonným důvodem pro zpracování Osobních údajů je plnění zákonných povinností, např. povinnost vést účetní evidenci.

C. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Správce některé kategorie osobních údajů, zejména podobiznu dítěte (fotografie pořízené během pobytu v LMK Modřínek) na facebookovém profilu správce a to za účelem šíření dobrého jména a zvyšování povědomí o správci a současně za účelem informování rodičů o průběhu pobytu v LMK Modřínek. Vybrané fotografie správce zpracovává na základě souhlasu, který lze vzít kdykoli zpět.

Správce komunikuje s rodiči LMK Modřínek prostřednictvím WhatsApp komunikační platformy. Na základě souhlasu uděleného zákonným zástupcem mohou být prostřednictvím tohoto kanálů zveřejňovány některé kategorie osobních údajů. Osobní údaje vložené do této platformy jsou zpracovávány podle Zásad zpracování osobních údajů, na kterou správce nemá vliv. Dostupná zde: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. Subjekt údajů nemusí souhlasit s pořizováním fotografií svého dítěte (zaškrtne příslušnou variantu v přihlášce nebo o tom informuje na e-mail modrinekzs@gmail.cz).


III. PLÁNOVANÁ DOBA ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává všechny osobní údaje jen po nezbytně nutnou dobu tak, aby splnil účel zpracování.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu členství subjektů údajů ve spolku Modřínek, z.s. a účasti v LMK Modřínek a pak ještě maximálně 5 let.

Výjimkou jsou daňové doklady vystavené Správcem Správce v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.


IV. TECHNICKÁ, BEZPEČNOSTÍ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Technická a bezpečnostní opatření

Správce s ohledem na pravděpodobnost rizik a s ohledem na poměr mezi cenou možných opatření jakož i technickým možnostem zavedl
technická bezpečností a organizační opatření – a to ve všech oblastech, kde dochází ke zpracování osobních údajů – správce uchová evidence v uzamykatelných prostorách a na
zabezpečených úložištích.

Organizační opatření

Všichni zaměstnanci a spolupracující osoby, které mají přístup k Osobním údajům, jsou zavázáni mlčenlivostí a musí respektovat bezpečnostní zásady.


V. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Osobní údaje Správce předává pouze následujícím subjektům:

Zpracovatelé

Správce používá pouze prověřené zpracovatele, se kterými má uzavřenou
písemnou smlouvu, a kteří poskytují Správci minimálně stejné záruky jako Správce subjektům údajů. Správce používá pouze zpracovatele, kteří jsou z EU nebo ze zemí bezpečných podle rozhodnutí Evropské Komise. Všichni tito partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim je správce zpřístupnil.

Naši zpracovatelé jsou:

účetní firma, grafici, tiskárny, přepravci, advokáti, školy, vývojáři nebo marketingoví specialisté a dále software a cloudová řešení. Podrobnosti o našich zpracovatelích poskytujeme na vyžádání.

Naši zpracovatelé jsou účetní firma, grafici, tiskárny, přepravci, advokáti, školy, vývojáři nebo marketingoví specialisté a dále software a cloudová řešení. Podrobnosti o
našich zpracovatelích poskytujeme na vyžádání.

Zákonné povinnosti

Osobní údaje může Správce mimo Zpracovatele předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.


VI. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Správce, je možné požádat o přístup k osobním údajům a požádat o opravu, změnu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů tam, kde jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

 • Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování (což Správce nečiní).

 • Práva subjektů údajů lze uplatnit na e-mailu modrinekzs@gmail.com.

 • Správce usiluje o to, aby právům subjektů údajů neprodleně dokázal vyhovět. Nicméně
  mohou nastat okolnosti, za kterých Správce poskytnout přístup nemůže (například pokud

 • Žádané informace ohrožují soukromí jiných osob nebo jiná oprávněná práva, nebo tam, kde by náklady na poskytnutí přístupu byly nepřiměřené rizikům ohrožujícím soukromí jednotlivce v daném případě). Správce podnikne přiměřené kroky k ověření totožnosti
  uživatele před tím, než provede jakékoliv kroky stran práv subjektů údajů.


Podrobnosti o právech subjektů údajů:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15. GDPR budete mít právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo
získat od Správce:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů,
  příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době
  zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních
  údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést
  námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o
  veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány
  od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování,
  včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii
  osobních údajů.

 • v případě opakované žádosti bude Správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat
  přiměřený poplatek.
  Právo na přístup k osobním údajům neznamená poskytnutí fotografií v digitální podobě.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16. GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů. Subjekt
údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů. Zároveň je povinen
poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Správce
zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede Správce bez zbytečného odkladu, vždy však
s ohledem na dané technické možnosti.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17. GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Správce má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly
zpracovávány.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18. GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19. GDPR má subjekt údajů právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude
Správce informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20. GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud v souvislosti se Smlouvou o poskytování služeb Správce nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo od Správce získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je námitka podána v případě zpracování související s přímým marketingem, pak Správce ukončí zpracování bez zbytečného odkladu.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, jakož i souhlas se zpracování osobních údajů o zdravotním stavu dítěte, je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem, třeba emailem na modrinekzs@gmail.com.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty
údajů.


VII. ZÁVĚR

Tyto zásady mohou být změněny pouze písemně. O tom budou uživatelé informováni prostřednictvím stránek Správce. V případě jakýchkoli dotazů stran těchto Zásad zpracování osobních údajů se na prosím s důvěrou obraťte na správce prostřednictvím e-mailu modrinekzs@gmail.com.

***

Zásady ochrany osobních údajů ze dne 3. 9. 2019.

JUDr. Petra Stupková