ZPĚT

Provozní řád

lesní mateřský klubu MODŘÍNEK

Verze: 2.1
Platný od: 1.1.2023

Změny od 1.1.2023 jsou modrým písmem.

Zpracovali: Alice Bachmannová, DiS. a Martin Jákob Sadílek, DiS.

Provozovatel si vyhrazuje právo ke změně provozního řádu LMK Modřínek. Tuto změnu je povinen všem zainteresovaným včas písemně oznámit.

1. ÚVODNÍ STRANA

Provozní řád lesního mateřského klubu MODŘÍNEK (dále jen "lesní klub" a "provozní řád") stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů a průvodců), podává rámcový přehled a informace o fungování klubu.

Název: Lesní mateřský klub Modřínek

Sídlo: Krškova 787/7, 152 00 Praha 5 Barrandov

Zázemí: Prokopské údolí 259/3, 152 00 Praha 5 - Jinonice

Telefon: 724 574 855, 775 311 503, 604 268 298

E-mail: modrinekzs@gmail.com

Web: modrinekzs.cz

Facebook: @MODRINEKZS

Zřizovatel: Modřínek, z.s.

Adresa: Krškova 787/7, 152 00 Praha 5 Barrandov

IČO: 08117497

Telefon: 724 574 855

Číslo účtu: 2401637415/2010

Typ zařízení: Celodenní s pravidelným provozem.

Kapacita LMK: 16 dětí na den

Koordinátorka LMK: Alice Bachmannová, DiS.

Provozní doba: Pondělí – Pátek 8:00 – 16:00

Školní rok: Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem.

Zpracovali: Alice Bachmannová, DiS. a Martin Jákob Sadílek, DiS.


Kontaktní osoby:

 • Alice Bachmannová, DiS. - koordinátorka LMK, tel.: 724 574 855

 • Petra Jakoba Chvalinová - průvodkyně LMK, tel.: 775 311 503

 • Martin Jákob Sadílek, DiS. - administrativní pracovník LMK, tel.: 604 316 310


2. PROVOZNÍ INFORMACE

2.1. ZÁZEMÍ

Zázemí lesního klubu tvoří zahrada, na ní stojící jurta, pergola, kompostovací toaleta (je pravidelně vyvážena), venkovní umývárna (barel s kohoutkem k umývání rukou). Interiéry zázemí jsou využívány k odpočinku, kdykoliv při nepřízni počasí a také při činnostech, které vyžadují interiér.

2.1.1. ZAHRADA

Zahrada má rozlohu cca 1 200 m2 (celou ji využíváme). Nachází se v krásném prostředí Prokopského údolí v Praze. Na zahradě stojí výše zmíněné stavby. Není zde zavedena elektřina. Není zde zdroj vody. Pitnou vodu dovážíme každý den z ověřeného zdroje.

2.1.2. JURTA

Původní mongolská jurta s novým (českým) pláštěm. V jurtě jsou místa na odpočinek, stoly, židličky, botníky, věšáky pro děti, a také prostor pro náhradní oblečení. Prostor jurty je vybaven tvůrčím materiálem ,,přírodními hračkami", edukativními hračkami, výtvarnými potřebami, a knihovničkou. V jurtě při chladných dnech topíme dřevem v kamnech (komín má bezpečnostní certifikát).

2.1.3. PERGOLA před jurtou

Pergola slouží jako rozšiřující prostor pro děti v nepřízní počasí, hlavně na jaře a v létě.


2.2. PROVOZNÍ DOBA

Provoz lesního klubu je celodenní od 8 do 16 hodin (8 hodin)., pondělí – pátek.

Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem.

V době školních prázdnin a státních svátků není lesní klub otevřen, nedomluví-li se zřizovatel se zákonnými zástupci dětí jinak. Jarní ani podzimní prázdniny nemáme. O letních prázdninách pořádáme příměstské tábory.

2.3. ZÁPIS DĚTÍ DO LESNÍHO KLUBU

Zákonní zástupci dětí se mohou přijít osobně podívat do klubu, aby se seznámili s prostředím a průvodci. Pokud je volná kapacita, přijímáme děti po celý rok, jinak běžně v září na začátku školního roku a poté dle pořadníku.

V případě zájmu o přijetí do lesního klubu vyplní zákonní zástupci dítěte/dětí "PŘIHLÁŠKU DO LMK MODŘÍNEK" (dále jen "přihláška dítě") na školní rok, potvrdí podpisem, seznámí se s provozním řádem, a předloží kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte/dětí.

 • Přihláška dítěte je platná až po obdržení platby členského příspěvku, který je vypočítáván dle tabulky členských příspěvků, podle tabulky v bodě 5.1.3. provozního řádu.

 • Vždy alespoň jeden ze zákonných zástupců dítěte/ děse při přihlášení dítěte/dětí do lesního klubu, musí stát členem spolku Modřínek, z.s. a proto je potřeba podepsat "PŘIHLÁŠKU KE ČLENSTVÍ VE SPOLKU Modřínek, z.s." (dále jen „členská přihláška rodič“)

Počet dětí ve skupině je maximálně 16 na dva průvodce.

2.3.1. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

O přijetí dítěte/dětí rozhoduje koordinátorka lesního klubu po poradě s průvodci.

Podmínky přijetí:

 • věk 3 – 7 let

 • zralost dítěte pro předškolní docházku

 • docházka do lesního klubu minimálně 2x týdně

 • kapacita klubu (max. 16 dětí na den)

Další vliv na přijetí má:

 • včasné vyplnění přihlášky dítě a včasná platba členského příspěvku, viz. bod 5.  provozního řádu

 • zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirovaného lesními mateřskými školami

 • sourozenec v lesním klubu

 • četnost docházky

2.3.2. ADAPTAČNÍ DOBA

Adaptační doba je období, než si dítě/děti zvyknou na pobyt v lesním klubu a na průvodce. Jeho délka je individuální, ale neměla by překročit 3 měsíce.

V tomto období mohou navštěvovat zákonní zástupci dítěte/dětí lesní klub spolu s dítětem/dětmi, ale pouze prvních 14 dnů docházky dítěte.

Během adaptační doby je možné navštěvovat lesní klub na půlden, jeden den nebo hradit jednotlivé dny, ale pouze 3 měsíce od přijetí dítěte/dětí do lesního klubu, viz. bod 5.1.4. provozního řádu.

Běžná docházka je minimálně 2x týdně, viz. bod 2.3.1. provozního řádu.

2.3.3 KONZULTACE S PRŮVODCI

Rodiče mají možnost konzultace s průvodci ohledně svých dětí, po předchozí domluvě. Konzultace může vzejít ze strany rodičů, i ze strany lesního klubu. První konzultace by měla být po prvním měsíci návštěvy našeho lesního klubu dítětem. Je ideální pokud se konzultace účastní oba rodiče.


2.4. PŘEDÁVÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ, OMLUVA ABSENCÍ

2.4.1. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Zákonní zástupci, nebo jiní v přihlášce dítěte určení zástupci předávají dítě/děti v době 8:00 – 8.30 v JURTĚ, nebo po dohodě zákonných zástupců dětí s průvodci u restaurace Černý kohout, kde dítě/děti vyzvedává jeden průvodce. Druhý průvodce čeká v jurtě.

Do Prokopského údolí nelze vjet autem bez povolení!

Lesní klub přebírá odpovědnost za dítě/děti okamžikem předání dítěte/dětí zákonnými zástupci (nebo jinými v přihlášce dítěte určenými zástupci) dítěte/dětí pracovníkovi lesního klubu - průvodci. Zákonní zástupci (nebo jiní v přihlášce dítěte určení zástupci) při předávání dítěte/dětí informují průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte/dětí (např. dítě po nemoci, vážné okolnosti v rodině, apod.) Zákonní zástupci (nebo jiní v přihlášce dítěte určení zástupci), dítě dostatečně oblečené a vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte. V souladu s bodem 3.4.3. provozního řádu.

Dochvilnost při předávání je nezbytná pro zajištění chodu klubu. Účast na společném ranním kruhu je důležitým momentem pro všechny!

V případě konání výletu, bude místo a čas předávání dětí včas upřesněno.

2.4.2. VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Zákonní zástupci, nebo jiní v přihlášce určení zástupci, vyzvedávají dítě/děti po obědě 12.30 – 13.00 hodin, nebo odpoledne v 16 hodin obojí v JURTĚ.

V případě potřeby a domluvy se zákonnými zástupci dítěte/dětí (nebo jinými v přihlášce dítěte určenými zástupci), průvodci přivádějí dítě/děti k restauraci Černý kohout. Po dohodě si zákonní zástupci (nebo jiní v přihlášce dítěte určení zástupci) mohou dítě/děti vyzvednout kdykoliv. Vhodné je však přebírání dítěte/dětí buď po obědě, nebo po zakončení klubového dne.

Vyzvednutím dítěte/dětí zákonnými zástupci (nebo jinými v přihlášce dítěte určenými zástupci), končí odpovědnost lesního klubu za dítě/děti.

Zákonní zástupci dítěte/dětí jsou informování o závažných událostech z průběhu dne v lesním klubu (úrazy, hádky, vyjmutí klíštěte), týkající se jejich dítěte/dětí. V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte/dětí průvodci informují zákonné zástupce dítěte/děti a dítě/děti musí být vyzvednuty dříve.

2.4.3. OMLOUVÁNÍ ABSENCE, NÁHRADY a SLEVY

Omlouvání absence dítěte/dětí probíhá telefonicky, sms zprávou, či zprávou přes signal skupinu, popřípadě e-mailem. Při včasné omluvě absence, tj. do 18:00 hodin předešlého dne, před dnem absence, vzniká nárok na NÁHRADY  (viz. bod 2.4.4. provozního řádu) za každý den absence, nebo na SLEVU 4% (viz. bod 2.4.5. provozního řádu) z celkového měsíčního členského příspěvku za každý den absence.

Pázdniny a svátky není poskytována sleva ani náhrada. Měsíc se platí paušálně, bez ohledu na to kolik má dní a svátků.

Svátky a prázdniny kdy máme v LMK zavřeno a jsou placeny v rámci paušální platby.

 • Velikonoce (pá, po)

 • 1.5.

 • 8.5.

 • Letní prázdniny

 • 28.9.

 • 28.10.

 • 17.11.

 • Vánoční prázdniny

2.4.4. NÁHRADY ZA ABSENCE

Za zmeškané dny docházky dítěte/dětí, které dochází do lesního klubu 2x-4x týdně do lesního klubu nabízíme "NÁHRADY ZA ABSENCE".

Za každý den absenceposkytujeme náhradní den, pokud byla absence omluvena včas (do 18:00 hodin předešlého dne, před dnem absence).

Náhrady lze vybrat pouze do konce následujícího měsíce po měsíci, ve kterém absence vznikla (např. absence v lednu, lze nahradit pouze do konce února. Pokud náhrada není včas vybraná, tak nárok na náhradu odpadá).

Vybrání náhrady je umožněno jen v případě, když je ve vybraném náhradním dni volné místo. (max. 16 dětí)

Náhrady nelze vybírat předem. Jdou vybírat až po dni absence. Náhrady se nepřevádí z jednoho školního roku na další školní rok

Prázdniny a svátky se nenahrazují.

2.4.5. SLEVY ZA ABSENCE

Za zmeškané dny docházky dítěte/dětí, které dochází do lesního klubu 5x týdně nabízíme "SLEVY ZA ABSENCE", protože si náhrady nemají kdy vybrat.

Za každý den absence poskytujeme slevu 4% z celkové výše měsíčního členského příspěvku. Pokud byla absence omluvena včas (do 18:00 hodin předešlého dne, před dnem absence).

Sleva za absence bude poskytnuta kumulativně 2x za školní rok, tzn. v únoru a červnu.

Za prázdniny a svátky není sleva poskytována

2.5. PŘERUŠENÍ/UKONČENÍ DOCHÁZKY DO LESNÍHO KLUBU, UZAVŘENÍ LESNÍHO KLUBU

2.5.1. PŘERUŠENÍ DOCHÁZKY KVŮLI HYGIENICKÉ SITUACI OHLEDNĚ viru Covid-19

V případě PŘERUŠENÍ DOCHÁZKY dítěte/dětí do lesního klubu kvůli hygienické situaci ohledně viru Covid-19, nebo PŘI UZAVŘENÍ LESNÍHO KLUBU kvůli hygienické situaci ohledně viru Covid-19, jsou zákonní zástupci dítěte/dětí povinní platit měsíční UDRŽOVACÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, podle. tabulky v bodě 5.1.5.  

Zákonní zástupci dítěte/dětí obdrží "POTVRZENÍ O PŘERUŠENÍ DOCHÁZKY" dítěte/dětí do lesního klubu, kvůli hygienické situaci ohledně Covid-19.

Předem zaplacené členské příspěvky, jsou vráceny zákonným zástupcům dětí (členům spolku), po odečtení udržovacích členských příspěvků.

2.5.2. PŘERUŠENÍ DOCHÁZKY Z VÁŽNÝCH DŮVODŮ

Zákonní zástupci dítěte/dětí mají možnost Z VÁŽNÝCH DŮVODŮ, na vlastní žádost přerušit docházku svého dítěte/svých dětí do lesního klubu na měsíc a více. Žádost musí být v písemné podobě a musí být uvedeno OD KDY, DO KDY k přerušení dochází, ODŮVODNĚNÍ, datum a podpis.

Vážné důvody: např. dlouhá nemoc dítěte, úraz apod.

Při takto přerušené docházce se neplatí Přerušovací členský příspěvek!

2.5.3. PŘERUŠENÍ DOCHÁZKY Z JINÝCH DŮVODŮ

Zákonní zástupci dítěte/dětí mají možnost na vlastní žádost přerušit docházku svého dítěte/svých dětí do lesního klubu na měsíc a více i z JINÝCH, než vážných důvodů. Žádost musí být v písemné podobě a musí být uvedeno OD KDY, DO KDY k přerušení dochází, ODŮVODNĚNÍ, datum a podpis.

Při takto přerušené docházce je nutné platit “PŘERUŠOVACÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK”, 50% z ceny, podle počtu dnů předchozí docházky, viz. tabulka v 5.1.5. provozního řádu.

2.5.3. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ DOCHÁZKY

V případě předčasného ukončení docházky dítěte/dětí do lesního klubu, jsou zákonní zástupci dítěte/dětí povinni, písemně informovat provozovatele o předčasném ukončení docházky svého dítěte/dětí MĚSÍC PŘEDEM!

Zákonní zástupci dítěte/dětí obdrží potvrzení o předčasném ukončení docházky dítěte/dětí do lesního klubu.

Předem zaplacené členské příspěvky, jsou vráceny zákonnému zástupci (členu spolku), pouze v případě, že písemně informuje provozovatele MĚSÍC PŘEDEM o ukončení docházky svého dítěte/dětí do lesního klubu.

2.5.4. ŘÁDNÉ UKONČENÍ DOCHÁZKY

Docházka dítěte/dětí do lesního klubu je automaticky ukončena posledním dnem školního roku před zahájením školní docházky dítěte/dětí.

Potvrzení o řádném ukončení docházky není poskytováno.


3. CHOD LESNÍHO KLUBU

3.1. HYGIENICKÉ POSTUPY LESNÍHO MATEŘSKÉHO KLUBU MODŘÍNEK(dále jen "hygienické postupy")

3.1.1. DEZINFEKCE RUKOU

Děti i průvodci si při příchodu a odchodu z lesního klubu dezinfikují ruce. Dezinfekce je umístěna v dávkovači na brance u vchodu.

3.1.2. MYTÍ RUKOU

Děti i průvodci si myjí ruce vždy před obědem, po použití toalety a kdykoli je potřeba.

Mytí rukou je zajištěno pod tekoucí vodou z barelu. Voda je uložena na bezpečném místě mimo dosah slunce a mrazu.

Používáme tekuté, ekologicky rozložitelné mýdlo v dávkovači. Na utírání používáme jednorázové papírové utěrky v dávkovači.

Na mytí rukou používáme pitnou vodu, kterou přivážíme v kanystrech z ověřeného zdroje ve větší zásobě, protože je nutné zajištění větších zásob vody vzhledem k vyšší než standardní spotřebě. Mytí rukou po dobu 20-30 sekund znamená spotřebu 1-1,5 litru vody. Nenecháváme téct vodu po celou dobu mytí rukou.

Náš postup je: 1. namočit ruce, 2. dlouho mydlit, 3. opláchnout. Pokud je to nutné, postup opakujeme.

3.1.3. MYTÍ NÁDOBÍ

Po dětech myjeme pouze příbory, protože si nosí oběd ve vlastních termoskách, svačinu ve vlastních krabičkách, pití ve vlastních lahvičkách nebo termoskách. Vše mají označené jménem nebo značkou.

Příbory každý den vyváříme.

Příbory si děti neberou sami. Rozdává je vždy jeden z průvodců.

3.1.4. TOALETY

Na zahradě klubu se nachází kompostovací toaleta (zn. Biolan), k dispozici je dětské prkénko, nočník, toaletní papír, vlhčené ubrousky a jednorázové rukavice v dostatečném množství. Biologický odpad se kompostuje v kompostovací toaletě pomocí kůry, poté je biologický odpad s kůrou vyvážen.

Když pomáháme dětem s osobní hygienou, používáme jednorázové rukavice.

3.1.5. ÚKLID

Je prováděn pravidelný úklid v jurtě, na kompostovací toaletě a v improvizované umývárně. Používáme ekologické čistící prostředky a dezinfekci, odpovídající: Zákonu č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tj. normám ČSN EN 1499, ČSN EN 1500.

Při úklidu používáme jednorázové gumové rukavice, které máme v dostatečném množství.

3.1.6. ODPADY

Odpady třídíme do vyčleněných nádob. Papír, plast a kovy pak odnášíme do třídících kontejnerů. Biologický odpad z toalety vyvážíme, ostatní bio odpad dáváme na kompost.

Hygienické postupy jsou součástí provozního řádu a zároveň tvoří samostatný dokument.


3.2. PRAVIDLA PRO DĚTI PŘI POBYTU V JURTĚ, NA ZAHRADĚ A V LESE

Pravidla v zázemí klubu i mimo něj, jsou potřebná, k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu klubu.

3.2.1. V JURTĚ A PERGOLE

Do lesního klubu děti nenosí hračky (pouze plyšáka na odpočinek), elektroniku(mobil, chytré hodinky atp.), sladkosti a cennosti.

 • V jurtě jsou k dispozici dřevěné hračky, knížky, pomůcky, přírodniny, výtvarné potřeby, plyšové hračky, loutky atd.

 • Děti se přezouvají v pergole. Boty si dávají do jurty na podkládací tácy. Bačkory jsou uložené v botnících s osobními značkami dětí. Při odchodu si děti bačkory sami uklidí.

 • Oblečení si děti věší na věšák se svojí osobní značkou.

 • Batůžek si děti věší na věšák v pergole se svojí osobní značkou.

 • V jurtě se chováme tiše a klidně, hluk děláme venku.

 • Dáváme pozor na horká kamna.

 • Veškeré potřeby, které si děti půjčí, vracejí na své místo.

 • Jíme v sedě a v klidu, uklidíme po sobě.

 • Na židličky a stoly si nestoupáme.

 • Děti se mohou podílet při společných pracích (pletí záhonů, příprava dřeva), při dodržování pravidel bezpečnosti (bezpečné riziko).

 • Moje tělo patří jenom mně.

3.2.2. NA ZAHRADĚ

Na zahradě je mnoho podnětů ke hře: dětská kuchyňka s hrnci a hrnečky, domek z proutí, a jiné.

 • Můžeme dělat při hře hluk.

 • Nechodíme za kůlnu.

 • Ze zahrady odcházíme pouze s doprovodem průvodců.

 • Pokud děláme oheň, přikládáme jen s dozorem průvodce.

 • Po otevření vrat na sebe čekáme, z důvodu bezpečnosti (cyklisté, automobily).

3.2.3. V LESE

Při pobytu v lese s dětmi jsou vždy dva průvodci. Průvodci s sebou vždy nosí krizový plán (včetně telefonních čísel na zákonné zástupce dětí a bezpečnostní a záchranné složky), lékárničku, mobil, malou zásobu vody, nůž, náhradní oblečení a tvůrčí potřeby dle tématu dne.

 • Chováme se tiše.

 • Čekáme na určených místech.

 • Víme kde se nachází bod záchrany "AA 010.

 • Zůstáváme na dohled a doslech průvodců a pokud průvodce zavolá, dítě odpoví.

 • Vzhledem k četnosti cyklistů se držíme ve skupině a přecházíme společně.

 • Svoláváme se flétnou.

 • Nesbíráme a neochutnáváme žádné plody, jen po domluvě s průvodcem.

 • Houby zkoumáme jen pohledem.

 • Živé tvory necháváme naživu.

 • Odpadky si každý odnáší sebou, v případě nálezu odpadku dáváme do pytlíku a odneseme je vyhodit.

 • Na skládku dřeva lezeme jen po dohodě s průvodcem.

 • Při hře s klackem neohrožujeme ostatní.

 • Na stromy lezeme po domluvě s průvodcem, na dosah jeho ruky.

 • Na nízké, průvodcem určené skály lezeme jen pod dohledem průvodce. Dáváme pozor a nestrkáme se. Na ostatní skály nelezeme.


3.3. PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Skupina maximálně 16 dětí je vždy doprovázena dvěma průvodci. Po domluvě se programu ve skupině mohou účastnit rodiče, nebo studenti na praxi. Průvodci mají zkušenosti z oblasti předškolního vzdělávání a zajímají se o problematiku lesních mateřských škol. Průvodci respektují děti, pěstují dobrou komunikaci s rodiči a mají zájem o environmentální výchovu. Vždy jeden z průvodců ve dvojici má kurz "První pomoc u dětí". Všichni průvodci se dále vzdělávají a pracují na osobním rozvoji.

3.3.1. PEDAGOGICKÁ KONCEPCE

Základním kamenem je pozornost a laskavost, respekt k jedinečnosti, zvyklostem a prostředí, ze kterého dítě pochází.

Cílem průvodců není dítě vychovávat, ale provázet ho v jeho cestě.

Děti se učí pomocí zážitků.

Snažíme se dítě vést pomocí nápodoby, ne pomocí zákazů a příkazů. I když v přírodě je volnosti a spontánnosti hodně, tak i příroda, i my, máme svá pravidla. Neboť naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Průvodci při práci s dětmi využívají komunikačních dovedností, jenž vedou k budování vzájemného respektu a partnerství využitím metody „respektovat a být respektován“. U dětí tak dochází k samostatnosti, zodpovědnosti a posilování zdravé sebedůvěry.

Průvodci pomáhají dětem řešit konflikty nenásilně, radí dětem s vyjadřováním vlastních pocitů a jak chápat pocity druhých. Nepodporujeme soutěživost, nehodnotíme, ale poukazujeme na to, že každý má své kvality v něčem jiném.

Vztah „rodič–dítě-průvodce“ je pro nás velice důležitý. Snažíme se tento vztah pěstovat respektující komunikací a setkáními (brigády, slavnosti, rodičovská setkání). Zákonní zástupci dětí se podílí na komunitním fungování lesního klubu

3.3.2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ vychází ze "Školního vzdělávacího programu lesního mateřského klubu Modřínek" (dále jen "ŠVP") a našeho vlastního přístupu.Inspirací je pro nás fungování lesních školek, waldorfská pedagogika a enviromentální vzdělávání.

Školní vzdělávací program (ŠVP) je vypracován v souladu s "Rámcovým vzdělávacím programem předškolní výchovy (RVP PV) MŠMT", tvoří ho samostatný interní dokumentem lesního klubu. Je k nahlédnutí na vyžádání.

ňatek ze ŠVP:

 "Rozvíjíme klíčové kompetencí dětí (dle RVP PV a ŠVP) V kombinaci více faktorů(malý kolektiv dětí, pobyt v přírodě, věkově smíšený kolektiv) se snažíme o optimální rozvoj hlavních kompetencí dětí.

V lesním klubu převažuje volná hra, střídaná řízenou činností. Snažíme se, aby den plynul v určitém rytmu, kdy pomocí dílčích rituálů děti vědí, co se bude dít, viz. bod 3.4.4. provozního řádu.Vnější řád přináší dětem vnitřní jistotu a působí na jejich harmonický rozvoj. Aktivity plánujeme podle ročního období a změn v přírodě. Do průběhu dne zapojujeme písně a říkadla, které s daným obdobím souvisejí.

Každé období vrcholí slavností v lesním klubu, viz. bod 3.4.5. provozního řádu.

V lesním klubu pracujeme především s přírodním materiálem, protože přírodní materiál je "živý" a rozvíjí všechny naše smysly a fantazii. Děti mohou s přírodním materiálem dále pracovat (kreslit, malovat, stříhat, navlékat korálky, lepit, atd.)."

3.3.3. SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DĚTÍ

Chod lesního klubu, by se neobešel bez spolupráce se zákonnými zástupci dětí. Pomoc s fungováním lesního klubu, je nedílnou součástí jeho udržitelnosti. Spoluúčast zákonných zástupců dětí na fungování klubu, vytváří kladný prostor pro rozvoj a výchovu dítěte.

Snažíme se pěstovat dobré vztahy mezi zákonnými zástupci dětí a průvodci, jsme si vědomi jak zásadní vliv to má na dítě. Společně se s rodiči setkáváme na třídních schůzkách, brigádách, slavnostech, všechny nás stmelují společné prožitky s tím spojené.

Zákonní zástupci dětí:

 • Mají právo, projevit jakékoliv připomínky, ohledně chodu lesního klubu. Mohou dávat náměty a nápady k obohacení výchovného programu.

 • Mají právo, konzultovat s průvodci jakékoliv pocity, ohledně nesouladu ve vztahu s jejich dítětem/dětmi.

 • Jsou pravidelně informováni o dění v klubu emailem, přes skupinu na signalu, nebo formou rodičovského setkání.

 • Jsou povinni se rodičovských setkání účastnit.


3.4. PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ

3.4.1. STRAVOVACÍ A PITNÝ REŽIM

Obědy (v termoskách), svačiny - dopolední i odpolední (v krabičkách) a nápoje (v termoskách nebo lahvičkách) zajišťují zákonní zástupci. Všechny nádoby dětí, jsou označeny jménem dítěte nebo značkou. Průvodci doplňují jen pitnou vodu do lahviček a čaj do termosek, které si děti nosí.

3.4.2. INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE

Zákonní zástupci jsou povinni informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (alergie při bodnutí hmyzem, ostatní alergie, dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině, apod.).

Dítě/děti je nutné nechat doma v případě, že mají tyto příznaky:

 • zvýšená teplota!

 • kašel

 • rýma (díky níž je dítě oslabené a v nepohodě)

 • zvracení

 • průjem

 • bolest v uchu

 • bolest břicha

 • bolest při močení

 • výskyt infekčního onemocnění v rodině (salmonelóza, žloutenka)

 • výskyt parazitů (vši, roupy atd.)

V případě objevení se výše zmíněných příznaků onemocnění během pobytu v lesním klubu, postupujeme podle „Krizového plánu lesního mateřského klubu Modřínek“ (dále jen „krizový plán“), jeho výňatek je součástí provozního řádu v bodě 6.

V akutním případě, nebo při úrazu, také postupujeme podle krizového plánu.

Zákonní zástupci jsou povinni informovat průvodce o alergii svého dítěte/dětí při bodnutí hmyzem.

3.4.3. VYBAVENÍ DÍTĚTE

VENKU

Rodiče jsou povinni vybavit dítě/děti odpovídajícím oblečením a vybavením viz. dole. Při vybavení dítěte je nutné vždy zhodnotit, počasí v daný den, a také možné změny počasí.

Vrstvené oblečení v zimě:

Základní termo-prádlo, mikina nebo svetr, nepromokavé svrchní oblečení, nepromokavé boty (ideální goretexové), termo-ponožky (vlna Merino nebo zn. Diba), goretexové rukavice, nákrčník, čepice nebo kukla.

Lehké a dlouhé oblečení v létě:

Pokrývka hlavy a pláštěnka

UVNITŘ

 • vlastní spacák a pytel na spacák (nebo povlak na polštář) Obojí musí být označeno jménem dítěte nebo značkou, dle hygienických předpisů!

 • náhradní oblečení (kalhotky nebo slipy, ponožky, kalhoty, triko, pláštěnka, holínky)

 • přezůvky

 • v případě potřeby plyšák na odpočinek

VŽDY

 • batůžek

 • svačina a pití (v krabičce, pití v termosce nebo lahvičce), termoska na pití a krabička na svačinu musí být označena jménem dítěte (nebo značkou), podle hygienických předpisů!

 • oběd (v termosce),termoska s obědem musí být označena jménem dítěte (nebo značkou), podle hygienických předpisů!


3.4.4. RYTMUS DNE

08.00 - 9:20 Příchod dětí a jejich samostatné aktivity.

9:20 - 9:35    Ranní komunitní kruh (přivítání, zpěv).

9:35 - 12.15   Pobyt v přírodě (vzdělávací činnost, spontánní činnost), svačina.

12.15 - 12.30 Návrat, osobní hygiena, příprava ke stolování.

12.30 - 13.00 Společná průpověď a oběd, vyzvedávání dopoledních dětí.

13.00 - 14:00 Úklid po obědě, příprava na odpočinek, odpočinek, vyprávění pohádky, ukolébavka.

14:00 - 15:30 Pobyt v přírodě / odpolední program, práce s předškoláky.

15:00 – 15:15 Zahájení úklidu interiéru i exteriéru.

15:15 – 15:30 Ukončení dne, vážení toho, co se nám za den líbilo a co se nelíbilo, smíření.

15:30 - 16:00 Odchod dětí.


3.4.5. KOLOBĚH ROKU A PŘEHLED NAŠICH SLAVNOSTÍ

 • Září - Svatováclavské a Michaelské období.

 • Říjen - Podzim v lese.

 • Listopad - Martinské období a Martinská slavnost.

 • Prosinec - Adventní zahrádka a Adventní spirála a slavnost slunovratu.

 • Leden - Tříkrálové období.

 • Únor - Hromnice a Masopust.

 • Březen - Jarní slavnost (vynášení Morany).

 • Duben - Velikonoce a Den Země.

 • Květen - Májové období, Otevírání studánek.

 • Červen - Přespání v jurtě pro předškoláky, Svatojánská slavnost a rozloučení s předškoláky.

 • Červenec, Srpen - Příměstské tábory.


4. PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

4.1.1. PRÁVA

Provozovatel:

 • Má právo ukončit docházku dítěte v případě neuhrazení členského příspěvku.

 • Má právo ukončit docházku dítěte v případě opakovaného porušování provozního řádu.

 • Má právo ukončit docházku dítěte v případě nezajišťování vybavení dítěte stanovené v provozním řádu v bodě 3.4.3.

 • Má právo ukončit docházku dítěte v případě nezpůsobilosti dítěte k návštěvám lesního klubu.

4.1.2. POVINNOSTI

Provozovatel:

 • Má povinnost zajistit předškolní péči a vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV) MŠMT a Školním vzdělávacím programem lesního klubu (ŠVP).

 • Má povinnost zajistit bezpečné prostředí pro vzdělávání dětí.

 • Má povinnost pravidelně informovat rodiče o plánovaných mimořádných akcích, termínech rodičovských schůzek, nehodách a úrazech dítěte, změnách v provozním řádu a vzdělávacím programu.

 • Má povinnost informovat rodiče o vývoji dítěte, formou rodičovských schůzek, nebo telefonicky.

 • Má povinnost, v případě potřeby, poskytnout dítěti první pomoc.

 • Má povinnost poskytnout na vyžádání doklad o způsobilosti k poskytování první pomoci u dětí. (každý průvodce má kurz První pomoc u dětí“.)

 • Má povinnost poskytnout na vyžádání doklad o způsobilosti k poskytování první pomoci u dětí. (Vždy jeden z průvodců ve dvojici má kurz první pomoci u dětí.)


4.2. PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ

4.2.1. PRÁVA

Zákonní zástupci dětí:

 • Mají právo nahlédnout do Školního vzdělávacího programu lesního klubu (ŠVP).

 • Mají právo, projevit jakékoliv připomínky, ohledně chodu lesního klubu. Mohou dávat náměty a nápady k obohacení výchovného programu.

 • Mají má právo, konzultovat s průvodci jakékoliv pocity, ohledně nesouladu ve vztahu s jejich dítětem. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v klubu emailem, přes skupinu na signalu, nebo formou rodičovského setkání.

 • Mají právo v případě problémů s dítětem hledat řešení s celým týmem Modřínku.

4.2.2. DOPORUČENÍ

 • Je dobré, aby zákonní zástupci dětí sdíleli filosofii lesního klubu.

 • Je dobré, aby se zákonní zástupci dětí účastnili brigád, a podíleli se tak na komunitní fungování lesního klubu.

4.2.3 POVINNOSTI

Zákonní zástupci dětí:

 • Mají povinnost vyplnit „přihlášku dítě“ do lesního klubu a „členskou přihlášku rodič“ do spolku Modřínek, z.s.

 • Jeden ze zákonných zástupců dítěte má povinnost stát se členem spolku Modřínek, z.s.

 • Jeden ze zákonných zástupců dítěte jako člen spolku Modřínek, z.s. je povinen hradit členské příspěvky (nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce, než za který se příspěvek hradí).

 • Mají povinnost písemně informovat provozovatele o zdravotních, stravovacích a dalších omezeních dítěte a to před zahájením docházky, a poté kdykoli nastane změna v uvedených údajích.

 • Mají povinnost informovat provozovatele o významných změnách v životě dítěte.

 • Mají povinnost aktivně spolupracovat na vztahu zákonný zástupce dítěte–dítě–průvodce.

 • Mají povinnost se účastnit rodičovských setkání. (minimálně 1x ročně)

 • Mají povinnost oblékat a vybavovat dítě úměrně počasí, vhodná výbava je popsána v bodě 3.4.3. provozního řádu.

 • Mají povinnost zajistit, aby děti nenosily do lesního klubu sladkosti, cennosti, zvukové hračky. Průvodci za takové věci nenesou odpovědnost.

 • Mají povinnost v případě problémů s dítětem, se dostavit (ideálně oba rodiče) na předem domluvené setkání s týmem Modřínku. Problém je řešen komplexně s celou rodinou a týmem.


5. FINANCE

Provozní náklady a mzdy průvodců jsou hrazeny pouze z členských příspěvků.

5.1. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Zákonný zástupce dítěte/dětí, který je člen spolku Modřínek, z.s.; je povinen hradit měsíční členské příspěvky.

Příspěvek se hradí převodem na účet číslo 2401637415/2010 u Fio banky. Do poznámky u platby členského příspěvku je nutné vždy označit jméno dítěte a za jaký měsíc je platba.

Členský příspěvek se platí PAUŠÁLNĚ, bez ohledu na počet dnů, který má konkrétní měsíc.

Prázdniny a svátky se nenahrazují. Nahrazovat se mohou pouze dny běžné docházky (mimo svátky a prázdniny) a dny, které byly zrušeny kvůli nízkému zájmu rodičů.

5.1.1. TERMÍNY PLATEB ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Paušální členský příspěvek se hradí nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce, než za který se příspěvek hradí. Členský příspěvek za leden se platí v prosinci předešlého roku, za únor v lednu, za březen v únoru atd. Změna je u členského příspěvku za září, který se platí v červnu.

Pokud příspěvek nebude uhrazen dva měsíce za sebou, bez vysvětlení. Navrhne administrativní pracovník vyloučení dítěte z LMK Modřínek. Konečné rozhodnutí je na koordinátorce klubu.

 • LEDEN do 15.12.

 • ÚNOR do 15.1.

 • BŘEZEN do 15.2.

 • DUBEN do 15.3.

 • KVĚTEN do 15.4.

 • ČERVEN do 15.5.

 • ZÁŘÍ do 15.6. - pozor!

 • ŘÍJEN do 15.9.

 • LISTOPAD do 15.10.

 • PROSINEC do 15.11.

5.1.2. TABULKA VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Výše členských příspěvků platná od: 1.3. 2021

DOCHÁZKA JEDNOHO DÍTĚ

 • Dva dny týdně za měsíc: 4 233 Kč (započítaná sleva 5%)

 • Tři dny týdně za měsíc: 5 681 Kč (započítaná sleva 15%)

 • Čtyři dny týdně za měsíc: 7 136 Kč (započítaná sleva 20%)

 • Pět dnů týdně za měsíc: 8 580 Kč (započítaná sleva 25%)

DOCHÁZKA DVOU DĚTÍ (sourozenci)

 • Dva dny týdně za měsíc: 8 043 Kč (započítaná sleva 5% + sleva na 2. sourozence 10%)

 • Tři dny týdně za měsíc: 10 749 Kč (započítaná sleva 15% + sleva na 2. sourozence 10%)

 • Čtyři dny týdně za měsíc: 13 558‬ Kč (započítaná sleva 20% + sleva na 2. sourozence 10%)

 • Pět dnů týdně za měsíci: 16 302 Kč (započítaná sleva 25% + sleva na 2. sourozence 10%)

5.1.3. VÝPOČET ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Výše částky za den se mění podle počtu dnů docházky, čím častěji navštěvuje dítě lesní klub, tím je částka za den nižší. viz tabulka:

DOCHÁZKA JEDNOHO DÍTĚ

 • Půlden jednou týdně za měsíc stojí 400 Kč na den se slevou 0%, za měsíc stojí celkem 1 600 .

 • Jeden den jednou týdně za měsíc stojí 557 Kč na den se slevou 0%, za měsíc stojí celkem2 288 Kč.

 • Dva dny jednou týdně za měsíc stojí 529 Kč na den se slevou 5%, za měsíc stojí celkem4 233 Kč.

 • Tři dny jednou týdně za měsíc stojí 473,50 Kč na den se slevou 10%, za měsíc stojí celkem 5 681 Kč.

 • Čtyři dny jednou týdně za měsíc stojí 446 Kč na den se slevou 20%, za měsíc stojí celkem 7 136 Kč.

 • Pět dnů jednou týdně za měsíc stojí 429 Kč na den se slevou 25%,  za měsíc stojí celkem 8 580 Kč.

DOCHÁZKA DVOU DĚTÍ (sleva 10% na druhého sourozence)

 • Půlden jednou týdně za měsíc stojí 760 Kč na den  (400 Kč + 360 Kč), za měsíc stojí celkem 3 040 Kč (1 600 Kč + 1 440 Kč)

 • Jeden den jednou týdně za měsíc stojí 1086,75 Kč na den  (557 Kč + 501, 30 Kč), za měsíc stojí celkem 4 347 Kč (2 288 Kč + 2 059 Kč)

 • Dva dny jednou týdně za měsíc stojí 1 005,37 Kč na den  (529 Kč + 476,37 Kč), za měsíc stojí celkem 8 043 (4 233 Kč + 3 810 Kč)

 • Tři dny jednou týdně za měsíc stojí 899,50 Kč na den  (473,50 Kč + 426,25 Kč), za měsíc stojí celkem 10 794 (5 681 Kč + 5 113 Kč)

 • Čtyři dny jednou týdně za měsíc stojí 847,40 Kč na den  (446 Kč + 401,40 Kč), za měsíc stojí celkem 13 558,40 (7 136 Kč + 6 422 Kč)

 • Pět dnů jednou týdně za měsíc stojí 815 Kč na den  (449 Kč + 386 Kč), za měsíc stojí celkem 16300  (8 580 Kč + 7 720 Kč)

5.1.4 DOCHÁZKA V ADAPTAČNÍ DOBĚ

Pouze v adaptační době (3 měsíce od zahájení docházky), kdy je možná docházka na půlden a jeden den týdně za měsíci, nebo platit pouze jednotlivé dny. 

DOCHÁZKA JEDNOHO DÍTĚTE

 • Půlden týdně za měsíc: 1 600 Kč (bez slev)

 • Jeden den týdně za měsíc: 2 288 Kč (bez slev)

DOCHÁZKA DVOU DĚTÍ

 • Půlden týdně za měsíc: 3 040 Kč (sleva na druhého sourozence 10%)

 • Jeden den týdně za měsíc: 4 347 Kč (sleva na druhého sourozence 10%)

JEDNOTLIVÉ DNY (platba za jednotlivé dny)

 • Jeden den: 557 Kč (bez slev)

5.1.5. TABULKA VÝŠE UDRŽOVACÍCH ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Výše udržovacích členských příspěvků platná je od 1.3. 2021. Slevy z udržovacích členských příspěvků nejsou poskytovány. Udržovací členský příspěvek vychází z předchozí docházky dítěte/dětí do lesního klubu, před přerušením docházky.

DOCHÁZKA JEDNOHO DÍTĚTE

 • Předchozí docházka dva dny týdně za měsíc: 1 026 Kč

 • Předchozí docházka tří dny týdně za měsíc: 1 539 Kč

 • Předchozí docházka  čtyři dny týdně za měsíc: 2 052 Kč

 • Předchozí docházka  pět dnů týdně za měsíc: 2 565 Kč

DOCHÁZKA DVOU DĚTÍ(sourozenci)

 • Předchozí docházka dva dny týdně za měsíc: 2 052 Kč

 • Předchozí docházka tři dny týdně za měsíc: 3 078 Kč

 • Předchozí docházka čtyři dny týdně za měsíc:‬ 4 104 Kč

 • Předchozí docházka  pět dnů týdně za měsíc: 5 130 Kč

5.1.6. NÁHRADY ZA ABSENCE

Za zmeškané dny docházky dítěte/dětí do lesního klubu nenáleží rodičům vrácení peněz. Místo toho nabízíme NÁHRADY ZA ABSENCE.

Prázdniny a svátky se nenahrazují.

Za každý den absence poskytujeme náhradní den, pokud byla absence omluvena včas, tzn. do 18:00 hodin předešlého dne, před dnem absence. Nárok na náhrady mají ti, jejichž dítě/děti dochází do lesního klubu 2x - 4x týdně, nebo jsou v adaptační době.

Náhrady lze vybrat pouze do konce následujícího měsíce po měsíci, ve kterém absence vznikla např. absence v lednu, lze nahradit pouze do konce února). Pokud náhrada není včas vybraná, tak nárok na náhradu odpadá.

Vybrání náhrady je umožněno jen v případě, pokud je ve vybraném náhradním dni volné místo. (max. 16 dětí)

5.1.7. SLEVY ZA ABSENCE

Při docházce dítěte/dětí do lesního klubu pětkrát týdně nabízíme místo náhrad SLEVY ZA ABSENCE.

Za prázdniny a svátky není sleva poskytována.

Za každý den absence poskytujeme slevu 4% z celkové výše měsíčního členského příspěvku. Pokud byla absence omluvena včas, tzn. do 18:00 hodin předešlého dne, před dnem absence.

Sleva za absence bude poskytnuta kumulativně 2x za školní rok, tzn. v únoru a červnu.

5.1.8. OSTATNÍ SLEVY

Poskytujeme slevu 10% z celkové výše měsíčního členského příspěvku, při docházce druhého sourozence do lesního klubu.

Dále jsou poskytovány slevy členských příspěvků, podle počtu dnů docházky dítěte. Slevy jsou již zahrnuty v celkových měsíčních částkách členských příspěvků.

 • jednotlivé dny - sleva 0%

 • docházka 0,5x týdně - sleva 0%

 • docházka 1x týdně - sleva 0%

 • docházka 2x týdně - sleva 5%

 • docházka 3x týdně - sleva 15%

 • docházka 4x týdně - sleva 20%

 • docházka 5x týdně - sleva 25%

6. VÝŇATEK Z KRIZOVÉHO PLÁNU LESNÍHO MATEŘSKÉHO KLUBU MODŘÍNEK (dále jen "Krizový plán")

Lesní klub má vypracovaný plán postupu při řešení krizových situací, který tvoří interní samostatný dokument lesního klubu, k nahlédnutí na vyžádání. Krizový plán doplňuje školení BOZP a PO, Postup první pomoci - traumatologický plán

Součástí provozního řádu je výňatek z Krizového plánu:

“OBECNĚ

První průvodce - Má vždy na starosti ostatní děti.

Druhý průvodce - Vyhodnocuje situaci. Je přidělen k postiženému dítěti. Volá 155,158.150.

0. OČKOVÁNÍ

Očkování dětí, které dochází do lesního klubu, který není zřízen jako živnost nebo dětská skupina (to je náš případ, protože jsme zřízeni jako zapsaný spolek), české právo neřeší ani v zákoně č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ani ve vyhlášce č. 537/2006 Sb.

1. OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU DÍTĚTE S PŘÍZNAKY Covid-19

Dětem s projevy respiračního onemocnění, jako jsou zvýšená teplota, kašel, rýma, není povolen vstup do lesního klubu.

Pokud se výše zmíněné projevy respiračního onemocnění vyskytnou u dítěte během jeho pobytu v lesním klubu, je postupováno takto:

 1. Je zajištěn dozor nad dětmi jedním z průvodců lesního klubu.

 2. Druhý z průvodců je vyčleněn pro kontakt s dítětem, nasadí si roušku a jednorázové rukavice.

 3. Dítěti je nasazena rouška.

 4. Dítě je odděleno od kolektivu.

 5. Dítěti je změřena teplota.

 6. Jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, aby si dítě neprodleně vyzvedli.

 7. Vyčleněný průvodce pro kontakt s dítětem, vyčká s dítětem do příjezdu jeho zákonných zástupců.

Pro tyto případy máme k dispozici erární dětské roušky, respirátory pro dospělé a jednorázové gumové rukavice v dostatečném množství.

2. OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU JINÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ DÍTĚTE

Dítě s projevy onemocnění, jako zvýšená teplota, zvracení, průjem, bolesti ucha, bolesti břicha, bolesti při močení, výskyt infekčního onemocnění v rodině (salmonelóza, žloutenka), není povolen vstup do lesního klubu.

Pokud se výše zmíněné projevy onemocnění vyskytnou u dítěte během jeho pobytu v lesním klubu, je postupováno takto:

 1. Je zajištěn dozor nad dětmi jedním z průvodců lesního klubu.

 2. Druhý z průvodců je vyčleněn pro kontakt s dítětem.

 3. Dítě je odděleno od ostatních.

 4. Jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, aby si dítě neprodleně vyzvedli.

 5. Vyčleněný průvodce pro kontakt s dítětem, vyčká s dítětem do příjezdu jeho zákonných zástupců.

3. OPATŘENÍ PŘI ÚRAZU DÍTĚTE

Evidence úrazů je prováděna v Knize úrazů.

3.1. LEHKÝ ÚRAZ

Při lehkém úrazu máme tento postup:

 1. Je zajištěn dozor nad dětmi jedním z průvodců lesního klubu.

 2. Druhým z průvodců je dítě ošetřeno (průvodci jsou seznámeni s plánem první pomoci a ovládají první pomoc u dětí).

 3. Druhým z průvodců jsou informováni zákonní zástupci dítěte a je jim doporučena návštěva lékaře s dítětem.

 4. Pokud dítě po ošetření vnímá nepohodlí, jsou zákonní zástupci vyzváni, aby si dítě neprodleně vyzvedli.

 5. Průvodce zapíše úraz do knihy úrazů a informuje koordinátorku lesního klubu.

3.2. TĚŽKÝ ÚRAZ A AKŮTNÍ PŘÍPAD

Při těžkém úrazu dítěte, nebo akutním případě, máme tento postup:

 1. Je zajištěn dozor nad dětmi jedním z průvodců lesního klubu.

 2. Druhý průvodce poskytne dítěti první pomoc.

 3. Druhý z průvodců zavolá záchrannou službu 155.

 4. Druhý z průvodců je vyčleněn ke zraněnému dítěti, vyčká příjezd záchranné služby.

 5. Mezitím telefonicky informuje zákonné zástupce dítěte a koordinátorku lesního klub.

 6. Druhý průvodce zapíše úraz do knihy úrazů.

4. OPATŘENÍ PŘI ŠÍŘENÍ PARAZITŮ (roupy, vši, sametky, klíšťata)

Koordinátorka lesního klubu neodkladně informuje všechny zákonné zástupce dětí o povaze výskytu parazitů. Děti jsou prohlédnuty. Je zajištěna vyšší frekvence úklidu sociálních zařízení. Je zvýšena kontrola při dodržování hygienických návyků u dětí.

 1. Pokud se u dítěte objeví výskyt parazitů, je ihned odděleno od ostatních dětí, a je zajištěn dohled jedním z průvodců.

 2. Poté jsou informováni zákonní zástupci, aby si dítě neprodleně vyzvedli.

 3. Zákonný zástupce dítěte odnáší domů k vyčištění spacák a polštář dítěte.

 4. Při výskytu roupů a vší

4.1. ROUP DĚTSKÝ- parazitická hlístice

Projevy: Parazituje pouze u člověka v tlustém střevě. Samičky během spánku hostitele vylézají z konečníku a kladou vajíčka v jeho okolí. Příznaky: Silné svědění nebo pálení konečníku, neklid, nervozita, poruchy spánku.

Při výskytu ROUPŮ je tento postup:

 1. Jsou informováni zákonní zástupce dětí.

 2. Zákonní zástupci prohlédnou děti (při výskytu vyhledají lékařskou pomoc).

 3. Zákonní zástupci odnesou spacáky a povlaky na spacáky svých dětí na vyprání.

 4. V lesním klub jsou vydezinfikovány matrace, povrchy, WC a umývárna, jsou vyprány polštářky dětí a deky popř. jiné textilie.

 5. Na mytí rukou je použito antibakteriální mýdlo a jednorázové ručníky.

 6. Protiepidemickými opatřeními jsou zvýšená osobní hygiena rukou, včetně krátce ostříhaných nehtů a používání jednorázových ručníků. Dále je to hygiena prostředí, kde je nutné dbát na mytí a dezinfekci ploch s důrazem na WC a umývárny, praní osobního a ložního prádla na co nejvyšší teplotu, mytí a dezinfekce hraček, časté větrání.

 7. Při výskytu roupů je nutné s dítětem navštívit lékaře, který předepíše Vermox a určí, kdy se dítě může vrátit do dětského kolektivu.

4.2. VEŠ DĚTSKÁ - cizopasný hmyz

Projevy: Parazituje ve vlasech a saje krev. Napadená místa svědí a často dochází k zánětu kůže, výjimečně lze pozorovat lehké zvýšení teploty nebo zvětšení mízních uzlin.  Příznaky: Svědění a lechtání pokožky hlavy, drobné škrábance na hlavě, poruchy koncentrace neklid, nervozita, poruchy spánku.

Při výskytu VŠÍ je tento postup:

 1. Jsou informováni zákonní zástupce dětí.

 2. Zákonní zástupci prohlédnou dětem hlavy.

 3. Dětem, které mají vši je zamezen vstup do lesního klubu do zmizení vší a hnidů.

 4. Zákonní zástupci odnesou spacáky a povlaky na spacáky svých dětí na vyprání.

 5. V lesním klub jsou vydezinfikovány matrace jsou vyprány polštářky dětí a deky popř. jiné textilie.

4.3. SAMETKA PODZIMNÍ - drobný oranžový roztoč

Projevy: Parazituje na kůži člověka. Kouše a způsobuje silně svědivé pupínky. Výskyt v Praze: Prokopské údolí. Aktivita: Na podzim. Září - Říjen.

Při výskytu SAMETEK je tento postup.

 1. Jsou informováni rodiče s upozorněním na prevenci proti sametkám.

 2. Doporučujeme aby děti měli uzavřenou obuv, dlouhé kalhoty, popř. použití vhodného repelentu. Dobré je děti po příchodu domů osprchovat s použitím sprchového gelu.

 3. Někomu pomáhá tento balzám: Saoaphoria Mosquito balzám s repelentním účinkem. Na někoho nejdou vůbec, protože, sametky jsou velmi vybíravé!

4.4. KLÍŠTĚ - klíšťatovitý roztoč

V případě nálezu přisátého klíštěte máme tento postup:

 1. V případě nálezu klíštěte, je klíště ihned odstraněno průvodcem. Průvodce zapíše do knihy úrazů místo, kde bylo klíště přisáté a řádně označí na těle dítěte. Zákonní zástupci jsou informováni.

 2. Zákonní zástupci dítěte/dětí v přihlášce do lesního klubu souhlas s tím, aby průvodce odstranil dítěti přisáté klíště.

 3. Za ošetření dětí přípravkem proti klíšťatům, zodpovídají zákonní zástupci. Dítě je potřeba ošetřit ráno, před nástupem do lesního klubu. Zákonní zástupci dětí dbají, na řádné prohlédnutí dítěte, po návratu domů z lesního klubu.

 4. Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu klíštěte:

 5. Je vhodné světlé oblečení, ponožky přes kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy, vysoké boty, repelenty před odchodem do přírody na nekryté části těla i na oděv (vydrží cca 3 hodiny, pak opakovat). Po příchodu vyklepat oděv mimo byt, prohlédnout tělo i vlasovou část dítěte.

5. POSTUP PŘI ZTRÁTĚ DÍTĚTE

Všichni průvodci i děti vědí, kde je nejbližší bod záchrany „AA 010“. Děti vědí, že když se ztratí, musí dojít k bodu záchrany.

Pokud se dítě ztratí máme tento postup:

 1. Je zajištěn dozor nad dětmi jedním z průvodců lesního klubu.

 2. Druhý průvodce prohledá systematicky zázemí, areál lesního klubu, záchranný bod a nejbližší okolí.

 3. Pokud není dítě do 15 minut objeveno, volá zodpovědný pracovník policii 158.

 4. Poté průvodce informuje zákonné zástupce dítěte a koordinátorku lesního klubu.

6. POSTUP PŘI POŽÁRU

Postup se řídí příslušnými poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem a BOZP. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni v BOZP a PO. V Jurtě máme hasicí přístroj. Místo jeho uložení je řádně označeno. Přístroj je pravidelně odborně revidován.

6.1.POŽÁR MALÉHO ROZSAHU

 1. Je zajištěn dozor nad děti jedním z průvodců lesního klubu. Ten odvádí děti vždy mimo areál lesního klubu. Okamžitě vyrozumí koordinátorku lesního klubu a zajistí vyrozumění zákonných zástupců a předání dětí.

 2. Druhý z průvodců, pokud není v přímém ohrožení života, hasí požár hasicím přístrojem podle poplachových směrnic a pravidel PO.

6.2. POŽÁR VĚTŠÍHO ROZSAHU

V případě požáru většího rozsahu je zavolán hasičský záchranný sbor 150.

V případě, že se na místo požáru dostaví zástupci tisku, poskytuje informace k události pouze pracovník pověřený krizovou komunikací - krizový mluvčí. Průvodce poskytne pouze sdělení, že není oprávněn situaci komentovat. Vždy je tisk odkázán na krizového mluvčího, nebo na zástupce krizového mluvčího, který je dopředu o dané situaci vyrozuměn.

7. VYBAVENÍ PRŮVODCŮ

Průvodci mají vždy při sobě lékárničku a Krizový plán, včetně telefonních čísel na zákonné zástupce a bezpečnostní a záchranné složky. Dále náhradní oblečení, nůž a malou zásobu vody.

8. PROŠKOLENÍ PRŮVODCŮ

Všichni zaměstnanci jsou seznámeni s dokumenty:

 • Provozní řád LMK Modřínek

 • Hygienické postupy LMK Modřínek

 • Krizový plán lesního LMK Modřínek

 • Bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrana (PO)

 • Rizika spojená s prací průvodce

 • Plán první pomoci (Traumatologický plán)

To stvrzují svým podpisem příslušných dokumentů.

Všichni zaměstnanci ovládají základy první pomoci u dětí, někteří mají kurz První pomoc u dětí."

Další postupy jsou zaznamenány v Krizovém plánu, který tvoří samostatný interní dokument. Je k nahlédnutí na vyžádání.


7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE, POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A JEJICH ZVEŘEJNĚNÍ

7.1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje jsou pro nás důvěrné. Osobní údaje, včetně jejich zvláštních kategorií, zpracováváme podle "ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ spolku Modřinek, z.s. a Lesního mateřského klubu Modřínek", které jsou zveřejněny na naší webové stránce modrinekzs.cz v sekci Pro členy - osobní údaje, nebo k dispozici na vyžádání.

Rodiče souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a osobních údajů dítěte/dětí, uvedených v přihlášce dítěte do lesního klubu (přihláška dítě), a přihlášce jednoho ze zákonných zástupců do spolku (členská přihláška rodič). Údaje jsou pro vnitřní potřeby provozovatele, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Provozovatel nebude data poskytovat třetí osobě, bez vyžádání písemného souhlasu zákonného zástupce dítěte.

7.2. ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rodiče mají právo udělit, nebo neudělit svůj souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů. To vyjadřují v přihlášce dítěte do lesního klubu (přihláška dítě) na každý školní rok.

 • UDĚLUJI, nebo NEUDĚLUJI LMK Modřínek výslovný a svobodný souhlas se zpracováním zvláštních kategorií osobních údajů mého dítěte/dětí, údajů o jeho zdravotním stavu.

Tyto osobní údaje jsou v lesním klubu požadovány za účelem ochrany zdraví dítěte/dětí, pro případ, že má nějaká zdravotní omezení, na které je třeba brát při pobytu v lesním klubu zřetel.

7.3. POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ DĚTÍ A JEJICH ZVEŘEJNĚNÍ

Zákonní zástupci dítěte mají právo udělit nebo neudělit svůj souhlas, s pořizováním fotografií svého dítěte/dětí. To vyjadřují na přihlášce dítěte do lesního klubu (přihláška dítě)na každý školní rok.

 • UDĚLUJI, nebo NEUDĚLUJI lesnímu klubu svobodný souhlas s pořizováním fotografií mých a mého dítěte/dětí, pořízených během pobytu v lesním klubu.

 • UDĚLUJI, nebo NEUDĚLUJI lesnímu klubu svobodný souhlas se zveřejněním fotografií mého dítěte/dětí, pořízených během pobytu v lesním klubu na našich facebookových stránkách „facebook.com/MODRINEKZS“ a našich webových stránkách „modrinekzs.cz“

 • UDĚLUJI, nebo NEUDĚLUJI lesnímu klubu svobodný souhlas se zveřejněním fotografií mých a mého dítěte/dětí, pořízených během pobytu v lesním klubu, v diskusní skupině rodičů na signal.

 • Zákonní zástupci dítěte/dětí mohou souhlasit, nebo nesouhlasit pořizováním, uchováváním a využitím fotografií svých a jejich dítěte/dětí za účelem informování zákonných zástupců a veřejnosti o činnosti lesního klubu.

Každý výše jmenovaný souhlas je možné kdykoli odvolat.

***

Alice Bachmannová, DiS. - předsedkyně spolku Modřínek, z.s. a koordinátorka LMK Modřínek

Martin Jákob Sadílek, DiS. - back office manager LMK Modřínek


ZPĚT

Zásady zpracování osobních údajů

spolku Modřinek, z.s. a Lesního mateřského klubu Modřínek

verze 1.0

Platné od 3.9. 2019

zpracovala: JUDr. Petra Stupková

MODŘÍNEK, z.s. (dále jen "spolek"), se sídlem Krškova 787/7, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, IČ: 08117497, kterému předsedá paní Alice Bachmannová, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L71888, JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ŮDAJÚ.

Lesní mateřský klub Modřínek (dále jen "LMK Modřínek"), se sídlem Prokopské údolí 259/3, 152 00 Praha 5 - Jinonice. Jeho koordinátorkou je Alice Bachmannová. LMK Modřínek je zřizovaný spolkem. Pro LMK Modřínek je správcem osobních údajů zapsaný spolek MODŘÍNEK, z.s.

Kontaktní údaje správce:

tel.: +420 724 574 855

e-mail: modrinekzs@gmail.com

web: modrinekzs.cz

Facebook: @MODRINEKZS

Pro lepší přehlednost a orientaci jsou níže uvedeny pojmy, které se v těchto Zásadách často opakují:

Osobní údaje jakékoli informace o uživateli, na základě kterých lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat;

Subjekt údajů fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, zákazníka;

Zpracovatel vykonává činnosti zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo jiného pověření pro Správce;

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení výmaz nebo zničení;


I. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon, adresa bydliště, bankovní spojení, údaje o zdravotní pojišťovně, podobizna, místo narození, četnost účasti v LMK Modřínek;

Zvláštní kategorie osobních údajů

Pouze v případě výslovného souhlasu zákonného zástupce dítěte, může správce zpracovávat údaje o zdravotním stavu dítěte, a to v kategoriích: alergie, pravidelně užívané léky, zdravotní nebo jiná omezení. Tyto kategorie osobních údajů správce nezbytně potřebuje pro hladký průběh fungování LMK Modřínek a poskytování péče a případného řádného ošetření dítěte.

Dobrovolně poskytnuté osobní údaje

Členové spolku poskytují dobrovolně osobní údaje Správcům, a to, okamžikem podání přihlášky k přijetí do LMK Modřínek, který správce provozuje, nebo přihlášky do spolku.

Veřejně dostupné osobní údaje

Správce může zpracovávat Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů a vzájemně je kombinovat s Osobními údaji, které jsou dobrovolně poskytovány.

Webové stránky

Správce zpracovává informace o tom, kdy subjekty údajů navštíví a prohlíží si jeho webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresu, aktivitu na webu a další informace o interakci s našimi webovými stránkami. Tyto data můžeme shromažďovat jako součást protokolu nebo pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování.

Sociální sítě

Správce má profil na Facebooku. Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytovány také podle zásad zpracování osobních údajů této platformy.


II. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Všechny zmíněné kategorie osobních údajů Správce zpracovává, neboť jsou nezbytné k naplnění níže vedených účelů:

A. Plnění smlouvy

Zákonným důvodem pro zpracování Osobních údajů je plnění smluvních povinností k zajištění řádného fungování LMK Modřínek podle provozního řádu LMK Modřínek.

B. Plnění zákonných povinností

Zákonným důvodem pro zpracování Osobních údajů je plnění zákonných povinností, např. povinnost vést účetní evidenci.

C. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Správce některé kategorie osobních údajů, zejména podobiznu dítěte (fotografie pořízené během pobytu v LMK Modřínek) na facebookovém profilu správce a to za účelem šíření dobrého jména a zvyšování povědomí o správci a současně za účelem informování rodičů o průběhu pobytu v LMK Modřínek. Vybrané fotografie správce zpracovává na základě souhlasu, který lze vzít kdykoli zpět.

Správce komunikuje s rodiči LMK Modřínek prostřednictvím WhatsApp komunikační platformy. Na základě souhlasu uděleného zákonným zástupcem mohou být prostřednictvím tohoto kanálů zveřejňovány některé kategorie osobních údajů. Osobní údaje vložené do této platformy jsou zpracovávány podle Zásad zpracování osobních údajů, na kterou správce nemá vliv. Dostupná zde: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. Subjekt údajů nemusí souhlasit s pořizováním fotografií svého dítěte (zaškrtne příslušnou variantu v přihlášce nebo o tom informuje na e-mail modrinekzs@gmail.cz).


III. PLÁNOVANÁ DOBA ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává všechny osobní údaje jen po nezbytně nutnou dobu tak, aby splnil účel zpracování.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu členství subjektů údajů ve spolku Modřínek, z.s. a účasti v LMK Modřínek a pak ještě maximálně 5 let.

Výjimkou jsou daňové doklady vystavené Správcem Správce v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.


IV. TECHNICKÁ, BEZPEČNOSTÍ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Technická a bezpečnostní opatření

Správce s ohledem na pravděpodobnost rizik a s ohledem na poměr mezi cenou možných opatření jakož i technickým možnostem zavedl
technická bezpečností a organizační opatření – a to ve všech oblastech, kde dochází ke zpracování osobních údajů – správce uchová evidence v uzamykatelných prostorách a na
zabezpečených úložištích.

Organizační opatření

Všichni zaměstnanci a spolupracující osoby, které mají přístup k Osobním údajům, jsou zavázáni mlčenlivostí a musí respektovat bezpečnostní zásady.


V. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Osobní údaje Správce předává pouze následujícím subjektům:

Zpracovatelé

Správce používá pouze prověřené zpracovatele, se kterými má uzavřenou
písemnou smlouvu, a kteří poskytují Správci minimálně stejné záruky jako Správce subjektům údajů. Správce používá pouze zpracovatele, kteří jsou z EU nebo ze zemí bezpečných podle rozhodnutí Evropské Komise. Všichni tito partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim je správce zpřístupnil.

Naši zpracovatelé jsou:

účetní firma, grafici, tiskárny, přepravci, advokáti, školy, vývojáři nebo marketingoví specialisté a dále software a cloudová řešení. Podrobnosti o našich zpracovatelích poskytujeme na vyžádání.

Naši zpracovatelé jsou účetní firma, grafici, tiskárny, přepravci, advokáti, školy, vývojáři nebo marketingoví specialisté a dále software a cloudová řešení. Podrobnosti o
našich zpracovatelích poskytujeme na vyžádání.

Zákonné povinnosti

Osobní údaje může Správce mimo Zpracovatele předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.


VI. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Správce, je možné požádat o přístup k osobním údajům a požádat o opravu, změnu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů tam, kde jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

 • Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování (což Správce nečiní).

 • Práva subjektů údajů lze uplatnit na e-mailu modrinekzs@gmail.com.

 • Správce usiluje o to, aby právům subjektů údajů neprodleně dokázal vyhovět. Nicméně
  mohou nastat okolnosti, za kterých Správce poskytnout přístup nemůže (například pokud

 • Žádané informace ohrožují soukromí jiných osob nebo jiná oprávněná práva, nebo tam, kde by náklady na poskytnutí přístupu byly nepřiměřené rizikům ohrožujícím soukromí jednotlivce v daném případě). Správce podnikne přiměřené kroky k ověření totožnosti
  uživatele před tím, než provede jakékoliv kroky stran práv subjektů údajů.


Podrobnosti o právech subjektů údajů:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15. GDPR budete mít právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo
získat od Správce:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů,
  příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době
  zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních
  údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést
  námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o
  veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány
  od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování,
  včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii
  osobních údajů.

 • v případě opakované žádosti bude Správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat
  přiměřený poplatek.
  Právo na přístup k osobním údajům neznamená poskytnutí fotografií v digitální podobě.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16. GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů. Subjekt
údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů. Zároveň je povinen
poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Správce
zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede Správce bez zbytečného odkladu, vždy však
s ohledem na dané technické možnosti.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17. GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Správce má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly
zpracovávány.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18. GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19. GDPR má subjekt údajů právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude
Správce informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20. GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud v souvislosti se Smlouvou o poskytování služeb Správce nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo od Správce získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je námitka podána v případě zpracování související s přímým marketingem, pak Správce ukončí zpracování bez zbytečného odkladu.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, jakož i souhlas se zpracování osobních údajů o zdravotním stavu dítěte, je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem, třeba emailem na modrinekzs@gmail.com.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty
údajů.


VII. ZÁVĚR

Tyto zásady mohou být změněny pouze písemně. O tom budou uživatelé informováni prostřednictvím stránek Správce. V případě jakýchkoli dotazů stran těchto Zásad zpracování osobních údajů se na prosím s důvěrou obraťte na správce prostřednictvím e-mailu modrinekzs@gmail.com.

***

Zásady ochrany osobních údajů ze dne 3. 9. 2019.

JUDr. Petra Stupková